Rekrutacja uczniów do gimnazjum 2016/2017


Zasady rekrutacji uczniów do klas I Gimnazjum
im. mjr pil. Antoniego Tomiczka w Lyskach
w roku szkolnym 2016/20171. Zasady ogólne:

1.1. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły (tj. na terenie gminy Lyski),oraz w miarę wolnych miejsc uczniowie zamieszkali w innych obwodach.

1.2. Decyzję o przyjęciu ucznia do danej klasy podejmuje dyrektor szkoły na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

1.3. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia - załącznik nr 6 Zarządzenia Wójta (pobierz(1kB)) oraz deklaracji wyboru klasy (pobierz(1kB)) złożonej w terminie od 6 maja do 10 czerwca 2016 r. w sekretariacie szkoły.

1.4. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły mogą zostać przyjęci do danej klasy ze szczególnym uwzględnieniem ich dotychczasowych osiągnięć i wyników edukacyjnych ocenianych na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

1.5. O przydziale uczniów do danych klas decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora gimnazjum.

1.6. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci w miarę wolnych miejsc do danej klasy.

2. Procedura przyjmowania do szkoły uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum:

2.1. Potwierdzenie zamieszkania w obwodzie szkoły następuje zgodniez obowiązującymi przepisami w sprawie ewidencji ludności.

2.2. Kandydaci obowiązani są dostarczyć zgłoszenie, w którym ubiegają się o przyjęcie do gimnazjum.

2.3. Kandydaci obowiązani są dostarczyć oryginały dwóch dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie OKE oraz 1 zdjęcie legitymacyjne z opisem (imię i nazwisko, data urodzenia, adres) do sekretariatu gimnazjum w terminie od 24 czerwca do dnia 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

2.4. Niespełnienie obowiązków wymienionych w pkt. 2.2 i 2.3  traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w Gimnazjum im. majora pilota Antoniego Tomiczka w Lyskach.

3. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

3.1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci w miarę wolnych miejsc na podstawie wniosku - załącznik nr 5 Zarządzenia Wójta (pobierz(1kB)) oraz złożenia oryginału dwóch dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE oraz 1 zdjęcie legitymacyjne z opisem (imię i nazwisko, data urodzenia, adres) w terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00.

3.2. Liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala dyrektor gimnazjum na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

4. Komisje rekrutacyjne:

4.1. Rekrutację do Gimnazjum w Lyskach prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora gimnazjum spośród nauczycieli szkoły.

4.2. Rodzicom kandydatów przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora gimnazjum w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

4.3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy podania i ogłosi listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum 15 lipca 2016 r. do godziny 15.00 .

4.3. 22 lipca 2016 r. godz. 15.00 - ogłoszenie list uczniów przyjetych do klas pierwszych Gimnazjum im. mjr pil. Antoniego Tomiczka w Lyskach


5. Podstawa prawna

 • Zarządzenie NR W.0050.26.2014 Wójta Gminy Lyski
  z dnia 21 lutego 2014 r.
  (pobierz(1kB))
 • Uchwała NR RG.0007.3.2016Rady Gminy Lyski z dn. 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lyski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (pobierz(1kB))
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).
 • Postanowieie Śląskiego Kuratora nr OP - DO.110.2.4.2016 z dnia 29stycznia 2016 r.
  (pobierz(1kB))


 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) - art. 9 - 15

Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowości na stronie

Motto szkoły

"Życie Twą szansą wykorzystaj ją.
Życie wyzwaniem -
weź je w ręce swe.
Życie obowiązkiem, więc wypełnij go.
Życie jest marzeniem, spełnij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozostało:

1% podatku

Z fotokroniki